27/06/2016Αποφάσεις 58ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 27/6/2016

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στις +