11/06/2019Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης 24/06/2019

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 24.06.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. Συνολικός Αριθμός Μετοχών και +