06/08/2020Έκθεση Αποδοχών ΟΕΛ 2019

Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του +