19/09/2017Σχόλια ΔΣ επί της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10/10/2017

"ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία" AΡ.M.A.E. 13709/006/Β/86/0148 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 10.10.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Σύμφωνα +