Μαλακή Ξυλεία Αμερικής

Southern Yellow Pine (Πιτς-πάιν)

Ποιότητα SAP – Prime and Better

Πάχη (mm): 25, 50, 75
Πλάτη (mm): 100, 150, 200, 250, 300
Μήκη (m) 2.45 – 6

Douglas Fir (Oregon Pine)

Ισόβενο και Πλατύβενο

Πάχη (mm): 50, 75
Μήκη (m) 2.45 – 6